โครงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของวิทยาลัยฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ จัดโครงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ อย่างมีแบบแผน เพื่อให้ได้ผลสําเร็จสูงสุด โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ปกาสัยรีสอร์ท จังหวัดกระบี่

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.