โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการทำอาหารไทย-จีน วันที่ 23 มกราคม 2563