คุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.