ผู้บริหาร วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์