วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) ได้ต้อนรับ Mr. Sébastien Le Tacon ผู้อำนวยการ CY Gastronomie จาก CY Cergy Paris University สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.